Õpilaste vastuvõtt 10. klassi

Loomise kuupäev 20.03.2023

Kool avab õpilaste taotluste alusel õppeaasta alguses 10. klassile kaks õppesuunda: küberkaitse ja infotehnoloogialink opens on new page suuna ning majanduse ja ettevõtluselink opens on new page suuna.

Sisseastumise ajakava

VEEL JÕUAD! LISAKONKURSS KUNI 26.MAI! 

15.02 - 26.05.2023 - SISSEASTUMISTAOTLUSTE ESITAMINE - esita taotlus SIINlink opens on new page


27.03 - 30.05 - sisseastumisvestlused - registreeri sisseastumisvestlustele SIINlink opens on new page
1.06.2023 - kinnitus kooli õppima pääsemise kohta
15.06 - 28.06.2023 - dokumentide esitamine kooli kantseleisse (erandjuhul või jooksva õppeaasta kestel ja vabade kohtade olemasolul kuni 31.08.2022)

Vaata õpilastööna valminud kooli tutvustavat videotlink opens on new page!

 

Sisseastumiseks

10. klassi saavad kandideerida ja õppima asuda põhikooli riikliku õppekava alusel õppivad õpilased, kelle põhikooli lõpuklassi trimestri- või poolaastahinded on positiivsed.
10. klassi vastuvõtmise vestlusel osalemise taotlus avaneb SIINlink opens on new page. Taotluse juurde on vajalik hinnetelehed jooksva õppeaasta hinnetega (väljavõte e-Koolist või Stuudiumist).


Sisseastumisvestlus

 • Klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõpuklassi trimestri- või poolaastahinnete alusel. Sisseastumisvestlusele kutsutud õpilastega võetakse pärast dokumentide taotlusvooru lõppu ühendust taotluses märgitud e-posti teel ja neile saadetakse vestlusele registreerumise link.
 • Vestlusele mittekutsutud õpilastele saadetakse sellekohane teade hiljemalt 10 päeva jooksul peale taotlusvooru lõppu.
 • Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega) või eestkostjaga.
 • Vestluse viib läbi õppejuht võimalusel koos sotsiaalpedagoogi või gümnaasiumiastme õpetajaga.
 • Sisseastumisvestlus kestab kuni 25 min ja on vabas vormis.
 • Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, valmisolek gümnaasiumiastmes õppimiseks.

 

Peale vestlust

 • Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta hiljemalt 1. juunil taotlusel märgitud e-posti aadressil.
 • Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates 1. juunist.

 

Dokumendid kooli

Hiljemalt 28. juunil 2023 esitab õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem) kooli kantseleisse Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee taotluse (pdf. .doc), millele lisab:

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • (õpilaspileti soovimise korral) digitaalse või paberkandjal dokumendifoto;
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku (pdf. doc.);
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul (võib tuua ka septembrikuu esimesel nädalal).

Isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord
Lisa 2. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu taotlus pdf. doc.
Lisa 3. Isikuandmete nõusoleku ankeet pdf. doc.

Viimati muudetud 03.05.2023.