Tutvustus

Põltsamaa Ühisgümnaasium on Sinu heade eelduste looja!

Meie koolis saad arendada oma ettevõtlikkust, IT huvi, siseneda kübermaailma, avastada enda kultuurihuvi ning tegeleda oma hobidega. 

Meie eesmärgid

 • Ennastjuhtiva inimese ja positiivse ellusuhtumise arendamine.
 • Koostöö ja loovude arendamine projektide ja meeskonnatöö kaudu.
 • Teadliku noore arendamine, kes oskab oma karjääriteed kujundada.

Õppekorraldus

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb läbida minimaalselt 96 kursust.* 
 • Kooli õppekavas on määratud 88 riiklikku ja kooli poolt valitud kohustuslikku kursust. 
 • Gümnaasiumiastmes avatakse üldjuhul kolm õppesuunda: majanduse ja ettevõtluse, küberkaitse ja infotehnoloogia ning draama suund. 
 • Valitud suunas õpitakse 9 kursuse ulatuses suunaaineid ning suunakursustele lisaks on võimalik valida valikkursusi kooli valikkursuste hulgast. 
 • Koolivälise õppena arvestatakse osalemist huvikoolides ja -ringides, teaduskooli kursustel ning ülikoolide poolt pakutavaid vabaaine kursuseid. 
 • Koolivälise õppe arvestamine valikkursustena toimub koostöös õppejuhiga. 
  * Täpne kursuste loetelu on leitav kooli õppekava üldosast. 

  Ühisgümnaasiumis on Sul võimalik valida kolme õppesuuna vahel:

  majanduse ja ettevõtluse suund 

  infotehnoloogia ja küberkaitse õppesuund

  Teatri- ja filmisuund

 

Lisaks on kolme aasta jooksul võimalik valida kooli poolt pakutavaid valikkursuseid  

 • Vaimne tervis  
 • Mõttekunst (filosoofia alused)  
 • Suhtlemispsühholoogia  
 • Kodumajandus  
 • Multimeedia  
 • Võõrkeel  
 • Valikkursuste nädala kursused  

Igal aastal toimub loengusari Noorelt Noorele, kus esinevad külalised erinevatest valdkondadest. Noorelt Noorele loengusarjas aktiivne osalemine annab kursuse Karjääriõpetus II.  

 

Gümnaasiumi lõpetamise tingimused 

 • Õpilane on läbinud 96 kursust, sh 88 riiklikku ja kooli poolt valitud kohustuslikku kursust. 
 • Õpilase kooliastmehinded on vähemalt rahuldavad või valikkursuste puhul rahuldavad või arvestatud. 
 • Õpilane on sooritanud eesti keele riigieksami või eesti keel teise keelena riigieksami. 
 • Õpilane on sooritatud matemaatika riigieksami võimalusega valida lai või kitsas eksam. 
 • Õpilane on sooritatud võõrkeele riigieksami (B2 või B1 tase) või rahvusvahelise võõrkeele eksami. 
 • Õpilane on koostatud ja kaitsnud uurimis- või praktilise töö. 
 • Õpilane on sooritanud koolieksami. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased sooritavad koolieksamina oma õppesuuna lõputöö*.  
 • Majanduse ja ettevõtluse suuna õpilased koostavad ja kaitsevad portfoolio. 
 • Küberkaitse ja infotehnoloogia suuna õpilaste lõputöö on robosafari sooritamine.  
 • Teater ja film suuna õpilased koostavad lõputööna lavastuse. 

* Lõputööde tingimused on toodud õppesuundade kavades. 

 

Õppides Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on Sul võimalus 

 • kaasa lüüa gümnaasiumiastme õpilasaktiivi töös ning rääkida kaasa kooli arendamisel, koolikeskkonna loomisel ja muudel Sulle olulistel teemadel; 
 • saada osa loengusarjast Noorelt Noorele, kus noortele esinevad põnevad tuntud ja vähemtuntud inimesed; 
 • elada renoveeritud ühiselamus; 
 • õppinud juhendajate käe all luua õpilasfirma; 
 • osa saada põnevatest teemapäevadest ja -nädalatest (nt karjäärinädal, õppesuunale vastavad õppekäigud jne). 
Avaldatud 20.12.2021. Viimati muudetud 19.03.2024.