Hindamine

 

Hindamise korraldus lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust õppekavast ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast.

Hindamisel lähtutakse riikliku õppekava alusel koostatud õpitulemuste hindamise kriteeriumitest ja õppemeetoditest lähtuvatest hindamise kriteeriumitest. Õpitulemuste hindamise kriteeriumid on kirjeldatud kooli õppekava ainekavades.

Hindamise eesmärk:

• toetada õpilase arengut;
• anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;
• innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;
• suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;
• suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;
• anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

Hindamisel kasutatakse eristavat, mitteeristavat ja kujundavat hindamist.

Hindamise tulemusi väljendatakse I kooliastmes kirjaliku sõnalise tagasisidega, II-III kooliastmes numbriliste hinnetega viie palli süsteemis, oskus-, loov- ja valik- ning vabaainete hindamisel mitteeristavalt arvestatud ja mittearvestatud (AR ja MA) süsteemiga.

Põhjalikum kirjeldus leitav SIIT

Avaldatud 11.10.2021. Viimati muudetud 26.02.2024.