ÕPILASE VASTUVÕTMINE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 1. KLASSI

Loomise kuupäev 18.02.2022

Ootame õpilase Põltsamaa, Adavere, Lustivere või Aidu õppekoha 1. klassi vastuvõtuks vanema (eestkostja) taotlusi kooli kantseleisse aadressil Veski 5,  Põltsamaa linn või digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.eelink opens on new page vahemikus 1. märts kuni 31. märts 2022.

Taotlus on alla laaditav kooli kodulehelt www.poltsamaa.edu.eelink opens on new page/blanketidlink opens on new page, paberkandjal saadaval õppekohast ning kooli kantseleist.

Koos taotlusega tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri selle olemasolul;
  • sünnitõendi ametlikult kinnitatud ärakiri (õpilasraamatu täitmise jaoks);
  • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti  digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures,  kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

Saabunud taotluste alusel komplekteerime hiljemalt 30. aprilliks klassid ja teavitame vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul.
Taotluse esitanud vanem teavitab hiljemalt 10. juuniks kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest. 

Hiljemalt 21. augustiks tuleb esitada lisaks:  

  • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
  • (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul; 
  • (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses);
  • isikuandmete töötlemise nõusoleku (plank - www.poltsamaa.edu.ee).

Aprillist kuni augustini toimuvad kooliga tutvumise infotunnid!

Õpilase 1.-9. klassi vastuvõtmise tingimused ja kord.

Lisainfo õppekohtade õppejuhtidelt või kooli kantseleist tel 775 1175.

Viimati muudetud 28.02.2022.