Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Kinnitatud direktori 01.03.2021 käskkirjaga nr PÜG 1-2/2021/6

Dokumendi pdf formaadis saab avada SIIT

ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMIS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.
1.2. Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Põltsamaa Ühisgümnaasium on elukohajärgne kool.
1.3. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

 

2. ÕPILASE 1. KLASSI VASTUVÕTMINE

2.1. Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 8. märtsist 5. aprillini taotluse (Lisa 1) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee.
2.2. Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid:
2.2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte selle olemasolul;
2.2.2. sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (õpilasraamatu täitmise jaoks);
2.2.3. lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.2.4. koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

2.3. Hiljemalt 21.augustiks esitab vanem lisaks ka järgmised dokumendid:
2.3.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2.3.2. digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
2.3.3. (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;
2.3.4. (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses);
2.3.5. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

2.4. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

2.5. Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

2.6. Saabunud taotluste alusel komplekteerib kool hiljemalt 30.aprilliks klassid ja teavitab vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul.

2.7. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) 10 tööpäeva jooksul alates 30. aprillist.

2.8. Üldjuhul kool lähtub esimeste klasside komplekteerimisel taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestab ühe nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud.

2.9. Kool esitab Põltsamaa Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) ülevaate klasside komplekteerimisest ja vabade kohtade olemasolust 15. juuniks.

2.10. Taotluse esitanud vanem on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

2.11. Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Põltsamaa valda.

2.12. Aprillis ja mais toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise infotunnid. Täiendav info edastatakse kooli kodulehel ja taotluses märgitud e-postiaadressile. 2.13. Esimese klassi õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt 30. augustiks.

 

3. ÕPILASE 2. - 9. KLASSIDESSE VASTUVÕTMINE

3.1. Kooli direktor võib vabade kohtade olemasolul kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase. Juhul kui teisest koolist tulnud koolikohustuslik õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas, on kooli direktor kohustatud õpilase kooli vastu võtma.

3.2. Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab taotluse (Lisa 2) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee.

3.3. Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid:
3.3.1 sisseastuja isikut tõendava dokumendi (või selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
3.3.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolu;
3.3.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3.3.5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
3.3.6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
3.3.7. digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
3.3.8. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

3.4. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 6 ja § 3 lõikes 3 sätestatust.

3.5. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

3.6. Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

3.7. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, vormistades käskkirja õpilase vastuvõtu kohta.

3.8. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates.

3.9. Õpilase seaduslik esindaja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil esitada dokumente, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilase seaduslik esindaja kokku.

3.10. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

3.11. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust järgmistel juhtudel:
3.11.1.välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
3.11.2. isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
3.11.3. isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
3.11.4. isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

 

4. ÕPILASE 10. KLASSI VASTUVÕTMINE

4.1. Kool avab õpilaste taotluste alusel üldjuhul kaks õppesuunda: küberkaitse ja infotehnoloogia (IT) ning majanduse ja ettevõtluse. Põhjendatud soovi ja/või huvi korral ning avalduse alusel on õpilasel võimalus kujundada kooli õppekava valikainete, koolivälise õppimise ja huvihariduse põhjal endale personaalne humanitaar-muusika õppesuund. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas ning on leitavad kooli veebilehel.

4.2. 10. klassi võetakse õppima õpilasi, kellel on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

4.3. 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli kodulehel oleva taotluse vormi kaudu (link taotlusele - https://forms.gle/2r2qXA6GM7WwdQZq5).

4.4. 10. klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel. Vestluse viib läbi õppealajuhataja.

4.5. Sisseastumisvestlused toimuvad üldjuhul ajavahemikus 5.-16. aprill ja 4.-28. mai.

4.6. Vestlusele saab registreeruda kooli kodulehel oleva registreerumise vormi kaudu (link vormile - https://forms.gle/uMvwwSrSi6qD4f5X9). Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega).

4.7. Sisseastumisvestlus kestab kuni 60 min ja on vabas vormis. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, huvialad, senised saavutused ja kogemused.

4.8. Vestlusele tulles tuleb sisseastujal kaasa võtta hinneteleht jooksva õppeaasta hinnetega (väljavõte e-Koolist või Stuudiumist).

4.9. Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta hiljemalt 1. juuniks. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates 1. juunist.

4.10. Hiljemalt 22. juuniks esitab õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee taotluse (Lisa 3), millele lisab:
4.10.1. isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
4.10.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4.10.3. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4.10.4. digitaalsee või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
4.10.5. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

4.11. Tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist toob õpilane kooli tervishoiutöötajale õppeaasta esimesel nädalal.

4.12. Isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

4.13. Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

4.14. Jooksvalt õppeaasta kestel õpilase vastuvõtmine 10. klassi lepitakse kokku õpilasega individuaalselt.

 

5. ÕPILASE 11.-12. KLASSI VASTUVÕTMINE

5.1. 11. – 12. klassidesse saab kandideerida vabade õpilaskohtade olemasolul.

5.2. Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud õppekavaga ja vestlus õppealajuhatajaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas.

5.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem) taotluse (Lisa 4) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee, millele lisab:
5.3.1. isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
5.3.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
5.3.3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat;
5.3.4. hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega jooksva õppeaasta kohta (kui õpilane tuleb kooli õppeveerandi kestel);
5.3.5. digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovi korral);
5.3.6. tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
5.3.7. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

5.4. Isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

5.5. Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

5.6. Peale taotluse esitamist toimub vestlus õppealajuhatajaga, aeg lepitakse kokku individuaalselt.

5.7. Vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 5 tööpäeva jooksul peale vestlust õppealajuhatajaga.

5.8. Kursuste sooritamiseks, mida õpilane ei ole läbinud vastavalt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekavale, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord vaadatakse üle kord aastas ja muudetakse vajadusel.

6.2. Vastuvõtmise kord ja selle lisad on kättesaadaval Põltsamaa Ühisgümnaasiumi veebilehel ja dokumendiregistris.

Kinnitatud direktori 01.03.2021 käskkirjaga nr PÜG 1-2/2021/6

Dokumendi pdf formaadis saab avada SIIT

ÕPILASTE VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMIS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva määrusega sätestatakse õpilaste Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.
1.2. Kool tagab olemasolevate õpilaskohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele Põltsamaa Ühisgümnaasium on elukohajärgne kool.
1.3. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

 

2. ÕPILASE 1. KLASSI VASTUVÕTMINE

2.1. Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab kooliminekule eelneva õppeaasta 8. märtsist 5. aprillini taotluse (Lisa 1) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee.
2.2. Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid:
2.2.1. sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte selle olemasolul;
2.2.2. sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (õpilasraamatu täitmise jaoks);
2.2.3. lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2.2.4. koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

2.3. Hiljemalt 21.augustiks esitab vanem lisaks ka järgmised dokumendid:
2.3.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2.3.2. digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
2.3.3. (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;
2.3.4. (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses);
2.3.5. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

2.4. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

2.5. Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

2.6. Saabunud taotluste alusel komplekteerib kool hiljemalt 30.aprilliks klassid ja teavitab vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul.

2.7. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) 10 tööpäeva jooksul alates 30. aprillist.

2.8. Üldjuhul kool lähtub esimeste klasside komplekteerimisel taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestab ühe nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud.

2.9. Kool esitab Põltsamaa Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) ülevaate klasside komplekteerimisest ja vabade kohtade olemasolust 15. juuniks.

2.10. Taotluse esitanud vanem on kohustatud hiljemalt 10. juuniks teavitama kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

2.11. Alates 15. augustist on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad ning võtta vastu lapsi, kelle elukoht Rahvastikuregistri andmetel on väljaspool Põltsamaa valda.

2.12. Aprillis ja mais toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise infotunnid. Täiendav info edastatakse kooli kodulehel ja taotluses märgitud e-postiaadressile. 2.13. Esimese klassi õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt 30. augustiks.

 

3. ÕPILASE 2. - 9. KLASSIDESSE VASTUVÕTMINE

3.1. Kooli direktor võib vabade kohtade olemasolul kooli vastu võtta teisest koolist tulnud õpilase. Juhul kui teisest koolist tulnud koolikohustuslik õpilane elab kooli teeninduspiirkonnas, on kooli direktor kohustatud õpilase kooli vastu võtma.

3.2. Lapse seaduslik esindaja või eestkostja (edaspidi vanem) esitab taotluse (Lisa 2) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee.

3.3. Koos taotlusega esitab vanem koolile järgmised lisadokumendid:
3.3.1 sisseastuja isikut tõendava dokumendi (või selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
3.3.2. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
3.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolu;
3.3.4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3.3.5. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
3.3.6. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.
3.3.7. digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
3.3.8. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

3.4. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 6 ja § 3 lõikes 3 sätestatust.

3.5. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

3.6. Dokumentidest saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

3.7. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor, vormistades käskkirja õpilase vastuvõtu kohta.

3.8. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär vanemat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul taotluse saabumisest arvates.

3.9. Õpilase seaduslik esindaja, kes välisriigis viibimise tõttu või muul kooli poolt mõjuvaks loetud põhjusel ei saa kooli vastuvõtu tingimustes ja korras ettenähtud ajal või viisil esitada dokumente, võib kokkuleppel kooliga täita vastuvõtutingimused üldisest korrast erineval ajal või viisil. Tingimuste täitmise aja ja viisi lepivad kokku kool ja õpilase seaduslik esindaja kokku.

3.10. Õpilane jätkab koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

3.11. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust järgmistel juhtudel:
3.11.1.välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
3.11.2. isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;
3.11.3. isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud õppekava järgi;
3.11.4. isiku puhul, kes eelmises koolis õppis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevale õppeaastate arvule, õppeainete loendile ja õppetundide arvule.

 

4. ÕPILASE 10. KLASSI VASTUVÕTMINE

4.1. Kool avab õpilaste taotluste alusel üldjuhul kaks õppesuunda: küberkaitse ja infotehnoloogia (IT) ning majanduse ja ettevõtluse. Põhjendatud soovi ja/või huvi korral ning avalduse alusel on õpilasel võimalus kujundada kooli õppekava valikainete, koolivälise õppimise ja huvihariduse põhjal endale personaalne humanitaar-muusika õppesuund. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas ning on leitavad kooli veebilehel.

4.2. 10. klassi võetakse õppima õpilasi, kellel on omandatud põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

4.3. 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli kodulehel oleva taotluse vormi kaudu (link taotlusele - https://forms.gle/2r2qXA6GM7WwdQZq5).

4.4. 10. klassi võetakse õpilased vastu sisseastumisvestluse ja põhikooli lõputunnistuse alusel. Vestluse viib läbi õppealajuhataja.

4.5. Sisseastumisvestlused toimuvad üldjuhul ajavahemikus 5.-16. aprill ja 4.-28. mai.

4.6. Vestlusele saab registreeruda kooli kodulehel oleva registreerumise vormi kaudu (link vormile - https://forms.gle/uMvwwSrSi6qD4f5X9). Vestlusele tuleb tulla võimalusel koos vanemaga(-tega).

4.7. Sisseastumisvestlus kestab kuni 60 min ja on vabas vormis. Sisseastumisvestluse eesmärk on välja selgitada õpilase õpimotivatsioon, õpioskused, õppesuuna valiku põhjused, huvialad, senised saavutused ja kogemused.

4.8. Vestlusele tulles tuleb sisseastujal kaasa võtta hinneteleht jooksva õppeaasta hinnetega (väljavõte e-Koolist või Stuudiumist).

4.9. Vastuvõetud õpilased saavad kinnituse kooli õppima pääsemise kohta hiljemalt 1. juuniks. Vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 10 tööpäeva jooksul alates 1. juunist.

4.10. Hiljemalt 22. juuniks esitab õpilane või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli kantseleisse Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee taotluse (Lisa 3), millele lisab:
4.10.1. isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
4.10.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4.10.3. sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
4.10.4. digitaalsee või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovimise korral);
4.10.5. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

4.11. Tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist toob õpilane kooli tervishoiutöötajale õppeaasta esimesel nädalal.

4.12. Isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

4.13. Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

4.14. Jooksvalt õppeaasta kestel õpilase vastuvõtmine 10. klassi lepitakse kokku õpilasega individuaalselt.

 

5. ÕPILASE 11.-12. KLASSI VASTUVÕTMINE

5.1. 11. – 12. klassidesse saab kandideerida vabade õpilaskohtade olemasolul.

5.2. Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud õppekavaga ja vestlus õppealajuhatajaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas.

5.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem) taotluse (Lisa 4) kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee, millele lisab:
5.3.1. isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
5.3.2. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
5.3.3. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat;
5.3.4. hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega jooksva õppeaasta kohta (kui õpilane tuleb kooli õppeveerandi kestel);
5.3.5. digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovi korral);
5.3.6. tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
5.3.7. isikuandmete töötlemise nõusoleku (Lisa 5).

5.4. Isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja.

5.5. Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

5.6. Peale taotluse esitamist toimub vestlus õppealajuhatajaga, aeg lepitakse kokku individuaalselt.

5.7. Vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 5 tööpäeva jooksul peale vestlust õppealajuhatajaga.

5.8. Kursuste sooritamiseks, mida õpilane ei ole läbinud vastavalt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekavale, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

 

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord vaadatakse üle kord aastas ja muudetakse vajadusel.

6.2. Vastuvõtmise kord ja selle lisad on kättesaadaval Põltsamaa Ühisgümnaasiumi veebilehel ja dokumendiregistris.