Tööpakkumised


Alates 1. septembrist 2021 lisandub PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 130..

Ootame järgmisest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi:

GÜMNAASIUMIASTME ÕPPEJUHTI (0,5 kohta), kelle töö eesmärk on tagada gümnaasiumiastme õpilaste häireteta ja tulemuslik õppe- ja kasvatustöö; õppeprogrammide täitmine; õpetamise ja õpilaste teadmiste kvaliteet ning kooli õppekava ja kodukorra täitmine. Tööle asumise aeg 09.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

HUVIJUHT-NOORSOOTÖÖTAJAT (0,5 kohta), kelle põhieesmärk on tagada Lustivere Kooli ja Aidu Kooli huvitegevuse ja erinevate sündmuste ladus korraldus. Toetada ja kaasata noori nende tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemisel, ettevõtliku käitumise arenemisel ning toetada noorte kodanikuharidust ja mitteformaalset õpet. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

ERIPEDAGOOGI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset, selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. Samuti ootame, et eripedagoog tegeleb eripedagoogilise nõustamise ja erivajadustega õpilaste õppetegevuse planeerimisega. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

SOTSIAALPEDAGOOGI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine, koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine. Tööle asumise aeg 30.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

KOOLIPSÜHHOLOOGI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

LOGOPEEDI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on õpilaste hindamise käigus kommunikatsiooniprobleemiga õpilaste väljaselgitamine; hääle, kõne sujuvuse ning neelamise probleemide märkamine; suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine; sobiva suhtluskeskkonna soovitamine ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilaste keele ja kõne arengu toetamisel. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

GEOGRAAFIAÕPETAJAT (osalise koormusega), kelle peamised töö ülesanded on tundide ettevalmistamine ja läbiviimine põhikoolis ja gümnaasiumis. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

 

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest
(https://www.poltsamaa.edu.ee/et/andmekaitsetingimused)

Lisainformatsioon telefonil 775 1175. 
 

Alates 1. septembrist 2021 lisandub PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 130..

Ootame järgmisest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi:

GÜMNAASIUMIASTME ÕPPEJUHTI (0,5 kohta), kelle töö eesmärk on tagada gümnaasiumiastme õpilaste häireteta ja tulemuslik õppe- ja kasvatustöö; õppeprogrammide täitmine; õpetamise ja õpilaste teadmiste kvaliteet ning kooli õppekava ja kodukorra täitmine. Tööle asumise aeg 09.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

HUVIJUHT-NOORSOOTÖÖTAJAT (0,5 kohta), kelle põhieesmärk on tagada Lustivere Kooli ja Aidu Kooli huvitegevuse ja erinevate sündmuste ladus korraldus. Toetada ja kaasata noori nende tervislike ja keskkonnasäästlike eluviiside kujunemisel, ettevõtliku käitumise arenemisel ning toetada noorte kodanikuharidust ja mitteformaalset õpet. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

ERIPEDAGOOGI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset, selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. Samuti ootame, et eripedagoog tegeleb eripedagoogilise nõustamise ja erivajadustega õpilaste õppetegevuse planeerimisega. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

SOTSIAALPEDAGOOGI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine, koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine. Tööle asumise aeg 30.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

KOOLIPSÜHHOLOOGI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

LOGOPEEDI (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on õpilaste hindamise käigus kommunikatsiooniprobleemiga õpilaste väljaselgitamine; hääle, kõne sujuvuse ning neelamise probleemide märkamine; suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine; sobiva suhtluskeskkonna soovitamine ning õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilaste keele ja kõne arengu toetamisel. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

GEOGRAAFIAÕPETAJAT (osalise koormusega), kelle peamised töö ülesanded on tundide ettevalmistamine ja läbiviimine põhikoolis ja gümnaasiumis. Tööle asumise aeg 25.08.2021. Kandideerimise tähtaeg 13.06.2021.

 

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest
(https://www.poltsamaa.edu.ee/et/andmekaitsetingimused)

Lisainformatsioon telefonil 775 1175.