Vastuvõtt

Õpilase 11.-12. klassi vastuvõtmine


11. – 12. klassidesse saab kandideerida vabade õpilaskohtade olemasolul. 
Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud õppekavaga ja vestlus õppealajuhatajaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas
Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem) taotluse kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee, millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat;
 • hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega jooksva õppeaasta kohta (kui õpilane tuleb kooli õppeveerandi kestel);
 • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovi korral);
 • tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku. 
NB!
Isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 
Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.
 

Peale taotluse esitamist toimub vestlus õppealajuhatajaga, aeg lepitakse kokku individuaalselt. 
Vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 5 tööpäeva jooksul peale vestlust õppealajuhatajaga.
Kursuste sooritamiseks, mida õpilane ei ole läbinud vastavalt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekavale, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

11. – 12. klassidesse saab kandideerida vabade õpilaskohtade olemasolul. 
Vastuvõtu aluseks on kooli õppekava sobivus eelmises õppeasutuses läbitud õppekavaga ja vestlus õppealajuhatajaga. Õppesuunad on määratletud kooli õppekavas
Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või eestkostja (edaspidi vanem) taotluse kooli kantseleisse aadressil Veski 5, Põltsamaa linn või saadab digitaalselt allkirjastatult e-postile info@poltsamaa.edu.ee, millele lisab: 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja; 
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või õpinguraamat;
 • hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega jooksva õppeaasta kohta (kui õpilane tuleb kooli õppeveerandi kestel);
 • digitaalse või paberkandjal dokumendifoto (õpilaspileti soovi korral);
 • tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist;
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku. 

Peale taotluse esitamist toimub vestlus õppealajuhatajaga, aeg lepitakse kokku individuaalselt. 
Vastuvõtmisest või vastuvõtmisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat taotlusel märgitud e-posti aadressil kirjalikult 5 tööpäeva jooksul peale vestlust õppealajuhatajaga.
Kursuste sooritamiseks, mida õpilane ei ole läbinud vastavalt Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekavale, koostatakse õpilasele individuaalne õppekava.

NB!
Isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 
Sisseastuja (või kui taotluse on esitanud vanem) ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.