Vastuvõtt

Õpilase vastuvõtt gümnaasiumi 11. ja 12. klassi


Õpilase vastuvõtt gümnaasiumi 11. ja 12. klassi
(1) Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul.

(2) Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem taotluse lisas 4 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi  ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse/õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva kursuse hinnetega, kui õpilane on eelmisest koolist arvatud välja õppeveerandi kestel;
 • õpilaspiletipildi, kui sisseastuja/vanem taotleb õpilaspiletit;

(3) Sisseastuja isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

(4) Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(5) Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel: www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

(6) Õpilane jätkab uues õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

(7) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

 • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 • isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 • isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
 • kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

(8) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I–III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.

Õpilase vastuvõtt gümnaasiumi 11. ja 12. klassi
(1) Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul.

(2) Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem taotluse lisas 4 kehtestatud vormis kooli kantseleisse, millele lisab 

 • isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi  ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse/õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva kursuse hinnetega, kui õpilane on eelmisest koolist arvatud välja õppeveerandi kestel;
 • õpilaspiletipildi, kui sisseastuja/vanem taotleb õpilaspiletit;

(3) Sisseastuja isikut tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt „Haldusmenetluse seaduses“ § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

(4) Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(5) Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel: www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

(6) Õpilane jätkab uues õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

(7) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

 • välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 • isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 • isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega;
 • kutseõppeasutuse pooleli jätnud isiku puhul, kes soovib jätkata keskhariduse omandamist gümnaasiumis.

(8) Kui õpilane on lahkunud välisriiki gümnaasiumiastmel õppides, siis on tal välisriigist tagasipöördumisel õigus jätkata õpinguid samas koolis. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I–III kooliastmel õppides ja ta soovib välisriigist tagasipöördumisel jätkata õpinguid gümnaasiumiastmel, siis toimub õpilase vastuvõtt gümnaasiumi kooli vastuvõtu tingimustes ja korras sätestatud tingimustel.