Vastuvõtt

Õpilase vastuvõtmine 1. klassi


(1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

(2)  Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 4)

 (3) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse (võib esitada ka digitaalselt info@poltsamaa.edu.ee) 1. märtsist  15. märtsini

 • taotluse;
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

 Pärast lasteaia lõpetamist, kuid hiljemalt 20. augustiks lisab vanem järgmised dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   
 • õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit.

(4)  Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 

(5)  Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(6)  Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel  https://www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

(7)  Üldjuhul kool lähtub esimeste klasside komplekteerimisel  taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestame ühe  nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud. 

(8) Märtsis ja aprillis toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise päevad. Täiendav info edastatakse kooli kodulehel.

(9)  Kui laps oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust või laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda, taotleb lapsevanem  kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitust asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. (PGS § 9 lg 3-4)

(10)  Põltsamaa Ühisgümnaasium võimaldab teatud erivajadustega õpilastel õppida elukohajärgses koolis haridus- ja teadusministri  kehtestatud tingimustel. Vastavate tingimuste puudumisel korraldab õpilase elukohajärgne vald või linn koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega õpilasele hariduse omandamise võimalused koolivälise nõustamismeeskonna soovituste kohaselt. (PGS § 48 lg3)

(1) 1. klassi võetakse õpilasi, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks. (PGS § 9 lg 2)

(2)  Vanema taotlusel võetakse 1. klassi vastu koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. (PGS § 7 lg 4)

 (3) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kooli kantseleisse (võib esitada ka digitaalselt info@poltsamaa.edu.ee) 1. märtsist  15. märtsini

 • taotluse;
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

 Pärast lasteaia lõpetamist, kuid hiljemalt 20. augustiks lisab vanem järgmised dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • koolivalmiduskaardi, mille väljastab lasteaed, kus laps läbis lasteasutuse  õppekava/tõend alushariduse õppekava läbimise kohta;                                                                                                   
 • õpilaspiletipildi, kui vanem taotleb õpilaspiletit.

(4)  Sisseastuja ja vanema isikut tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja. 

(5)  Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

(6)  Taotluse vorm on kättesaadav kooli veebilehel  https://www.poltsamaa.edu.ee/et/blanketid

(7)  Üldjuhul kool lähtub esimeste klasside komplekteerimisel  taotluste laekumise järjekorrast ning poiste ja tüdrukute arvu tasakaalust. Võimaluse korral arvestame ühe  nn pinginaabri valiku soovi, kui see on taotlusele märgitud. 

(8) Märtsis ja aprillis toimuvad koolieelikutele ja nende vanematele kooliga tutvumise päevad. Täiendav info edastatakse kooli kodulehel.

(9)  Kui laps oma terviseseisundi või individuaalse arengu tõttu ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust või laps vajab haigusest, traumast või tervisehäirest tulenevalt pikaajalist ravi ning lapse terviseseisund ei võimalda tal igapäevases õppetöös osaleda, taotleb lapsevanem  kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovitust asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. (PGS § 9 lg 3-4)

(10)  Põltsamaa Ühisgümnaasium võimaldab teatud erivajadustega õpilastel õppida elukohajärgses koolis haridus- ja teadusministri  kehtestatud tingimustel. Vastavate tingimuste puudumisel korraldab õpilase elukohajärgne vald või linn koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega õpilasele hariduse omandamise võimalused koolivälise nõustamismeeskonna soovituste kohaselt. (PGS § 48 lg3)