Meie koolist

Põltsamaa koolide ajalugu

Põltsamaa koolide ajalugu
Põltsamaa koolide ajalugu ulatub enam kui kolmesaja aasta taha. 1638–1806 töötas siin Põltsamaa saksa kool, kus õppisid vaid saksa lapsed. 1786–1797 tegutses kool alamrahvakoolina, mis oli 2-klassiline, ühe õpetajaga ja saksa õppekeelega. Koolis õpetati lugemist, kirjutamist, arvutamist ja usuõpetust ning ladina keelt. Lisaks sai õppida veel geograafiat, ajalugu ja looduslugu. 

Eestikeelse talurahvakooli alguseks Põltsamaal võib pidada Põltsamaa köstrikooli loomist 17. sajandi lõpul.Teateid köstrikooli tegutsemisest on 1687/88 aastast, kui koolis õppis 22 õpilast. On teada, et nende hulgas oli ka üks tüdruk, kes lugemises poistest üle kippus olema. Kooli peeti saksa kooliga ühes majas lossi juures.Õpetajaks oli köster-koolmeister, kes oli pärit tollasest hariduskeskusest Laiuselt. Koolis õpetati usuõpetust, aga ka lugemist.Kool avati uuesti 1737. aastal, kui pastor Luickfeld laskis ehitada koolimaja. 1784/85. a andmetel oli köstrikoolis 25 õpilast.Põhjasõda viis koolielu katkemisele, sõjasündmuste eest põgenenud talupojad rüüstasid koolimaja.

Samal ajal (1785/86) oli Põltsamaa kihelkonnas 13 mõisa- ja külakooli, kus õppis kokku 268 õpilast. 1765. a koolikorraldusseadus nägi ette koolide rajamise kõikidesse kihelkondadesse. A. W. Hupeli eestvedamisel asutati mõisakoolid Vana- ja Uue-Põltsamaale, Lustiverre, Tapikule, Adaverre, Pajusisse, Rutikverre ja mujale. Tänu nendele koolidele oli siinses piirkonnas kirjaoskajaid 75%, mis oli tunduvalt parem näitaja Eesti keskmisest. 

18. sajandi II poolel asutas P. E. Wilde Põltsamaa haigla juurde ka meditsiinikooli.

1805. aastal avati Põltsamaa elementaarkool, mis töötas 1889. aastani. Koolis võisid käia ka eesti lapsed, kuid õppetöö toimus saksa keeles. Õpetati saksa keele algõpetust, lugemist, kirjutamist, arvutamist ja usuõpetust. Rahvas nimetas seda kooli kauaaegse juhataja nime järgi Kapi kooliks. Selles koolis on õppinud ka K. A. Hermann.

1835. aastal asutati Põltsamaa kihelkonnakool, mis esimesed viis aastat tegutses Võhma külas, hiljem aga toodi Põltsamaale. Seda kooli juhatasid vennad Wilbergid, hiljem G. H. Burmann, kes sidus koolitöö ehitusmeistri tegevusega. 1863 kolis kool ümberehitatud Jõe tn. palvemajja. Hiljem võeti sellesse kooli õppima ka tütarlapsi. Kihelkonnakoolis õpetati emakeelt, saksa ja vene keelt, ilu- ja õigekirja, rehkendamist, usuõpetust, maateadust, ajalugu, joonistamist ja laulmist. 1885 põles koolimaja maha. 1899. aastal valmis Jõe tn. uus koolihoone ja õpinguid jätkati koolijuhataja F. Russi käe all. Kihelkonnakooli astujad pidid olema lõpetanud vallakooli. Vallakoole oli 19. saj. keskpaigaks 14. 

Vallakoolide kõrvale tekkisid õigeusukoolid.  1850. a avati Põltsamaa vene kihelkonnakool. See tegutses valitsejamajas Tallinna ja Viljandi mnt. nurgal. Õigeusu kihelkonnakooli hoone valmis 1899 praeguse Lossi tn. ääres, selle järgi nimetati kõrvalolev tänav Kooli tänavaks. 1928 ehitati koolihoone ümber kahekorruseliseks haiglaks.

Loodi ka erakoole. 1895 avati Eeva Puhki kool, hiljem Anna Grafi kool ja Liivimaa Saksa seltsi kool.

1888 avati Kamari tee ääres Eesti Aleksandri-linnakool. Seal avati 2 klassi ja oli lubatud õpetada eesti keelt 2 tundi nädalas. Õppetöö kestuseks oli 3 aastat. Aleksandri-linnakool suleti 1906, kuna õpilased ja õpetajad võtsid osa 1905. aasta revolutsiooni sündmustest. 1921 avati samas hoones tööstuskool. Praegu kannab kauaaegne kutsekeskkool Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökooli nime. Koolil on uued õppehooned, töökojad jm. vajalikud hooned. 

1899. aastal avati Jõgeva mnt. ääres vene õppekeelega riiklik algkool. Selle juhatajaks määrati Jaan Peterson-Põldra. Koolis oli suur ruumipuudus, seepärast koliti 1908. aastal Aia tn. koolimajja. 1905.aastani oli keelatud õpetamine emakeeles, 1917. aastani võis emakeelset õpetust anda vaid kaks esimest kooliaastat.

Põltsamaa Kõrgem Algkool töötas Pajusi mnt. 1 koolimajas, mis kuulus alevivanem Carl Schmidtile (praegune kauplus Toidu-Top).  1917. a oktoobris evakueeriti kool Venemaale. 
 Põltsamaa algkoolid ühendati üheks algkooliks. 1934 koliti oma hoonesse Lille tänaval. Aastatel 1899– 1938 oli koolijuhatajaks Jaan Peterson-Põldra.

Põltsamaa Ühisgümnaasium avati 1917. aastal. 1951 liideti keskkool seni eraldi tegutsenud algkooliga üheks suureks Põltsamaa Keskkooliks.